Informacije

INFORMATIVNI BILTENI

OPĆINSKA UPRAVA

Statut Općine
Izmjene i dopune Stauta Općine Vogošća

Mjesne Zajednice

Interactive

*JAVNE NABAVKE...

OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
 
Statut Općine Vogošća
Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 11/02-Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06), Komisija za Statut i propise Općinskog vijeća Vogošća na sjednici održanoj 19.01.2009. godine utvrdila je novi prečišćeni tekst Statuta Općine Vogošća.Prečišćen tekst Statuta općine Vogošća obuhvata:

- Statut Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/01 – Prečišćen tekst),

- Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/01),

- Ispravku Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 08/02),

- Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/04),

- Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 14/08).Broj: 01-05-165/09

Vogošća, 19.01.2009. godine

P R E D S J E D N I K

Komisije za Statut i propise

Alić Mevludin

________________________________________________________________


S T A T U T
OPĆINE VOGOŠĆA
(Novi-Prečišćeni tekst)I - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.

Ovim Statutom, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustav Federacije), Ustavom Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ustav Kantona), Zakonom o osnovama lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zakon o lokalnoj samoupravi), Zakonom o lokalnoj samoupravi (u daljem tekstu: Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona) i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom, bliže se uređuju sljedeća pitanja:
- pravo na lokalnu samoupravu,
- ostvarivanje zaštite ljudskih prava,
- samoupravni djelokrug Općine Vogošća,
- općinski organi vlasti,
- ovlašćenja i način rada organa Općine Vogošća,
- oblici neposrednog odlučivanja građana o lokalnim poslovima,
- mjesna samouprava,
- organizacija i rad lokalne uprave,
- oblici saradnje sa drugim općinama i udruživanje općina,
- imovina i finansiranje lokalne samouprave,
- propisi i drugi akti Općine Vogošća
- upravni nadzor,
- donošenje Statuta Općine Vogošća,
- druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

Član 2.

Pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo građana da preko neposredno izabranih organa učestvuju u vođenju javnih poslova, osiguravanju uvjeta za život i rad i unapređenje i zaštitu njihovih zajedničkih interesa.

Član 3.

Općina Vogošća (u daljem tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave.

Član 4.

Općina je pravno lice.

Član 5.

Granice općine utvrđene su Federalnim zakonom i drugim federalnim propisima.

Član 6.

Općina obuhvata područja naseljenih mjesta: Barica, Blagovac, Budišići, Donja Vogošća, Garež, Gora, Grahovište, Hotonj, Kamenica, Kobilja Glava, Kremeš, Krivoglavci, Ljubina, Menjak, Nebočaj, Perca, Poturovići, Semizovac, Svrake, Tihovići, Uglješići, Ugorsko, Vogošća, Vranjak i Vrapče.

Član 7.

Službeni naziv Općine je Općina Vogošća.

Član 8.

Sjedište Općine je u Vogošći u ulici Jošanička broj 80.

Član 9.

Općina ima grb i zastavu, kao i druge simbole.
Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, daje saglasnost na sadržaj grba i zastave općine.

Član 10.

Općinsko vijeće u skladu sa Odlukom o grbu i zastavi općine Vogošća može odobriti upotrebu grba općine fizičkim i pravnim licima.

Član 11.

Dan općine Vogošća je 24.juni, to je dan koji simbolizuje početak organizovanog otpora, formiranje Vogošćanskih odreda 1992.godine i istovremeno administrativno rođenje Općine Vogošća u junu 1952.godine.

Član 12.

Općina ima pečat.
Sadržaj pečata, davanje odobrenja za izradu pečata, način vođenja evidencije o izdatim pečatima, način uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata urediće se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Član 13.

Poslovi samoupravnog djelokruga Općine, preneseni poslovi kantonalne uprave, koji se obavljaju u Općini, finansiraju se iz budžeta Općine i budžeta Kantona, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Općina ima pravo, da u obavljanju svojih dužnosti međusobno sarađuje sa drugim općinama, radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa, a u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisima.

Član 15.

Službeni jezici u Općini su bosanski, hrvatski i srpski jezik.
Službena pisma su latinica i čirilica.
Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.


II - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I
OSNOVNIH SLOBODA I SARADNJA SA OMBUDSMENIMA

Član 16.

Općina će stvarati uslove da građani sa područja općine u cjelini i na demokratski način ostvaruju sva prava i slobode utvrđene u odredbama člana II.A.1 do 7. Ustava Federacije BiH i međunarodnim instrumentima sadržanim u Aneksu Ustava Federacije BiH, o čemu će brinuti općinski organi vlasti, svaki u okviru svoje nadležnosti.

Član 17.

Općinski organi vlasti, općinske službe za upravu i institucije koje vrše javna ovlaštenja dužni su u vršenju poslova iz svoje nadležnosti primjenjivati i dosljedno poštivati prava i slobode građana predviđene u odredbama člana II.A.1. do 7. Ustava Federacije BiH i međunarodnim instrumentima Aneksa Ustava Federacije BiH.
Općinski organi vlasti i institucije koje imaju javna ovlašćenja dužni su u svom radu poduzimati potrebne mjere i aktivnosti u cilju osiguranja uslova za ostvarivanje i zaštitu prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije BiH i instrumentima Aneksa Ustava Federacije BiH.

Član 18.

Na području općine Vogošća pripadnicima nacionalnih manjina garantuju se i osiguravaju osnovna prava i zaštita ravnopravnog učešća u javnim poslovima u skladu sa Ustavom, zakonom, ovim Statutom, općim i pojedinačnim aktima organa Općine.

Član 19.

Općinski organi vlasti i institucije koje imaju javna ovlaštenja dužni su, na zahtjev ombudsmena i njihovih zamjenika omogućiti ispitivanje djelatnosti bilo kojeg organa vlasti Općine i bilo koje druge institucije ili osobe koje su negirale ljudsko dostojanstvo, prava ili slobode, uključujući provođenje etničkog progona ili održavanje njegovih posljedica, dati potrebne informacije, dokumente i spise, omogućiti uvid u sva službena dokumenta i omogućiti saradnju od svake osobe, uključujući bilo kog službenika, posebno pribavljanju potrebnih infomacija, ombudsmena u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda na području općine.
Općinski načelnik je dužan omogućiti ombudsmenima i njihovim zamjenicima prisustvo upravnim postupcima, koje vode općinske službe za upravu, odnosno institucije koje imaju javna ovlaštenja, a Općinski sud I u Sarajevu sudskim postupcima kao i pristup i kontrolu svim mjestima gdje su osobe lišene slobode zatvorene i gdje rade.

Član 20.

Općinski organi vlasti dužni su, u okviru svojih prava i dužnosti, sarađivati sa svim međunarodnim posmatračima i tijelima za ljudska prava osnovana za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH, kao i nadzornim tijelima osnovanim instrumentima navedenim u Aneksu Ustava Federacije BiH.

Član 21.

Općinski načelnik je odgovoran za saradnju i omogućavanje ostvarivanja funkcije ombudsmena i međunarodnih nadzornih tijela u Općini, a posebno za saradnju općinskih službi za upravu i institucija koje imaju javna ovlaštenja predviđena Ustavom i zakonom i ovim Statutom.

III - SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Član 22.

Općina je samostalna u odlučivanju iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa Ustavom Federacije BiH, Ustavom Kantona, federalnim i kantonalnim zakonima o lokalnoj samoupravi.

Član 23.

Općina, u okviru samoupravnog djelokruga, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju pojedine oblasti obavlja naročito sljedeće poslove:

1. osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljednu primjenu, poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u skladu sa odredbama Ustava Federacije BiH i instrumentima Aneksa Ustava Federacije BiH;
2. osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, radu i zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, zaštiti životinja i zaštiti bilja;
3. stvara i razvija privredne, društvene, kulturne i druge uslove za život i rad stanovništva na području općine i za zadovoljavanje njihovih materijalnih i zajedničkih potreba u skladu sa zakonom;
4. vodi urbanističko-stambenu politiku od značaja za Općinu i njen razvoj, kao što je: izgradnja naselja i poboljšanje uslova stanovanja, uređenje građevinskog zemljišta, održavanje čistoće javnih površina, održavanje parkova i dječijih igrališta, održavanje javne rasvjete, odvozu, deponovanju i likvidiranju otpadaka, angažovanje vatrogasne službe, te zaštiti i uređenju čovjekove okoline, putem svojih općinskih službi i ovlaštenih javnih preduzeća i ustanova;
5. upravlja općinskom imovinom;
6. obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti, te lokalne infrastrukture, kao što je: izgradnja i održavanje lokalnih cesta, puteva, mostova, objekata za snadbijevanje naselja pitkom vodom, održavanje komunalne higijene, distribucije i održavanje lokalne električne mreže i druge djelatnosti infrastrukture od lokalnog značaja, putem svojih općinskih službi ili putem ovlašćenih javnih preduzeća i ustanova;
7. osigurava uslove rada lokalne Radio i TV stanice u skladu sa zakonom;
8. vodi brigu o turističkim resursima Općine;
9. uređuje i stvara materijalne uslove za racionalno korišćenje i upravljanje lokalnim građevinskim zemljištem i poslovnim prostorima;
10. osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave;
11. preduzima mjere u cilju osiguranja humanitarnih aktivnosti;
12. osniva javne ustanove i druga pravna lica u skladu sa Zakonom, radi ostvarenja određenih privrednih, društvenih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva sa područja Općine;
13. osigurava opće uslove za snadbijevanje građana prehrambenim i drugim potrebama i obavljanje uslužnih djelatnosti na području Općine;
14. osigurava javni red i mir;
15. uređuje i ostvaruje i druge poslove lokalne samouprave iz djelokruga lokalne samouprave u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom povjeriti ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima osnovanim radi obavljanja javnih službi, o čemu donosi odluku Općinsko vijeće.

Član 24.

Poslovi uprave iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi kantonalne uprave, koji se obavljaju u Općini, određuju se zakonom.
Troškovi obavljanja poslova kantonalne uprave, koji su preneseni na Općinu, podmiruju se iz budžeta Kantona.
U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, Općinski načelnik izvršava prava i obaveze, u skladu sa zakonom, kojim se uređuje kantonalna uprava.

IV - NEPOSREDNO UČESTVOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Član 25.

Građani na teritoriji općine, mogu neposredno da učestvuju u odlučivanju o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine, referendumom, na mjesnom zboru građana i građanskom inicijativom, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 26.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni ovog Statuta, o prijedlogu propisa ili drugog općeg akta Općine, kao i drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća, određenim zakonom i Statutom.

Član 27.

Referendum, na osnovu zakona i Statuta, raspisuje Općinsko vijeće, na prijedlog jedne trećine članova Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika ili na prijedlog jedne petine mjesnih zajednica na području općine.

Član 28.

Referendum provodi Komisija za provođenje referenduma koju imenuje Općinsko vijeće.
Komisija za provođenje referenduma određuje upisana mjesta u naseljima u kojima će se građani izjašnjavati na referendumu.

Član 29.

Pravo odlučivanja na referendumu imaju građani, koji imaju prebivalište na području općine i koji su upisani u birački spisak.
Odluka donesena na referendumu obavezujuća je za Općinsko vijeće i građane.
Na odluke donesene referendumom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona, o nadzoru i zaštiti lokalne samouprave.

Član 30.

Na mjesnom zboru građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, predlagati način rješavanja određenog pitanja, odnosno donošenja akata iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana mjesnih zajednica o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i drugim pitanjima određenim Zakonom o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i ovim Statutom.

Član 31.

O svakom pitanju iz djelokruga Općinskog vijeća, može se pokrenuti rasprava putem građanske inicijative.
O prijedlogu iz prethodnog stava Općinsko vijeće mora raspravljati, ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača, upisanih u birački spisak Općine i o tom pitanju dati odgovor podnosiocima, najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema građanske inicijative.
Pismenu odluku iz stava 2. ovog člana, Općinsko vijeće dostavlja nosiocu građanske inicijative odmah po njenom donošenju.

Član 32.

Općinski načelnik dužan je da omogući građanima i pravnim licima podnošenje prigovora i pritužbi na svoj rad i rad službi za upravu Općine, kao i nepravilan odnos zaposlenih kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Član 33.

U slučaju da građani ili pravna lica ne dobiju odgovore na prigovore od strane Općinskog načelnika, ili da budu zadovoljni sa sadržinom odgovora na upućeni prigovor, u tom slučaju isti imaju pravo da prigovore upute predsjedavajućem Općinskog vijeća, da o osnovanosti njihovog prigovora zauzme stav Općinsko vijeće i da ih o svojoj odluci i zauzetom stavu pismeno izvijesti.

V - ORGANI OPĆINE I STRUKTURA VLASTI

1. Zajedničke odredbe

Član 34.

Općinsko vijeće i Općinski načelnik su organi vlasti u Općini, koji svoju funkciju vršenja vlasti vrše u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Član 35.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i Općine.

Član 36.

Općinski načelnik je izvršno-upravni organ Općine.

Član 37.

Općinsko vijeće Općine je jednodomno i ima 25 vijećnika.

Član 38.

Trajanje mandata vijećnika uređuje se u skladu sa Ustavom i Izbornim zakonom BiH.

Član 39.

Izbor Općinskih vijećnika vrši se u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom, na slobodnim demokratskim izborima.
Građanin Federacije, koji je navršio 18. godina života koji ima poslovnu sposobnost, i koji je upisan u birački spisak na području Općine Vogošća ima pravo da bira i da bude biran za člana Općinskog vijeća.

Član 40.

Građani biraju članove Općinskog vijeća na temelju slobodnog, općeg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem.
Niko nema pravo da po bilo kom osnovu pozove birača na odgovornost za glasanje, niti od njega tražiti da se izjasni za koga je glasao i zašto nije glasao, niti ga može spriječiti da glasa.

Član 41.

Vijećnike Općinskog vijeća biraju na višestranačkim demokratskim izborima birači na neposrednim tajnim izborima na cijelom području općine u skladu sa Izbornim zakonom BiH.
Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta u Općinskom vijeću srazmjerno postotku osvojenih od ukupnog broja važećih glasova.

Član 42.

Prije svakih izbora svaka registrovana stranka i koalicija objavljuju izbornu listu kandidata.
Za vijećnika će biti izabran kandidat koji je dobio najveći broj glasova sa kandidatske liste stranke ili koalicije.
Zamjena vijećnika kojem je prestao mandat prije isteka mandata vrši se sljedećim kandidatom sa kandidatske liste stranke ili koalicije koji je dobio najveći broj glasova.

Član 43.

Općinsko vijeće će biti prvi put sazvano najkasnije trideset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.
Prvu sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjedavajući predhodnog saziva i njome predsjedava do izbora novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
Ako predsjedavajući predhodnog saziva ili njegov zamjenik ne sazove sjednicu, sjednicu će sazvati najstariji vijećnik novog saziva.
Općinsko vijeće je konstituisano izborom predsjedavajućeg Općinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina općinskih vijećnika.

Član 44.

Općinsko vijeće ima predsjedavajućeg, koga bira Vijeće iz reda svojih vijećnika po postupku utvrđenom u Poslovniku o radu Općinskog vijeća (u daljem tekstu: Poslovnik).

Član 45.

Općinsko vijeće zasjeda javno.
Javnost se može isključiti kada to Vijeće u sjednici odluči u skladu sa Poslovnikom.

Član 46.

Vijećnik ima pravo uvida u dokumente, predmete i postupke koji se vode pred organom uprave i službama Općine Vogošća, a Općinski načelnik i pomoćnici Općinskog načelnika dužni su da ga prime i omoguće mu takve uvide i pruže mu stručnu pomoć i pojašnjenja.

Član 47.

Prava i dužnosti općinskih vijećnika utvrđuju se zakonom i ovim Statutom.

Član 48.

Općinsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i dužnosti Općine i obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Član 49.

Unutrašnja organizacija i način rada Općinskog vijeća, detaljnije se uređuje Poslovnikom, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Poslovnik donosi Općinsko vijeće većinom glasova ukupnog broja izabranih općinskih vijećnika.
Poslovnikom se detaljnije regulišu pitanja, koja se odnose na prava i obaveze vijećnika, njihovu odgovornost, postupak sazivanja prve sjednice Općinskog vijeća i njegovog konstituisanja, način izbora predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovog zamjenika i njihova prava i obaveze, način izbora sekretara Općinskog vijeća i njegova prava i dužnosti, način i postupak izbora Općinskog načelnika i njegova prava i dužnosti, polaganje svečane zakletve i njen sadržaj, postupak sazivanja sjednica Općinskog vijeća, utvrđivanje dnevnog reda na sjednici, utvrđivanje rezultata glasanja, ovlašteni predlagači sazivanja sjednice, postupak donošenja općinskih propisa, izvještavanje javnosti o sjednici, donošenje programa rada Općinskog vijeća, izbor radnih tijela Općinskog vijeća, njihov sastav, nadležnosti i način i sadržaj rada, sadržaj i način vođenja zapisnika o radu sjednica Općinskog vijeća i druga pitanja od značaja za organiziranje i rad Općinskog vijeća.

Član 50.

Na prvoj sjednici Općinskog vijeća, nakon prethodno izvršenih konsultacija političkih stranaka i Koalicija, Općinsko vijeće, većinom glasova izabranih vijećnika vrši izbor Komisije za izbor i imenovanja, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Član 51.

Na prvoj sjednici Općinskog vijeća vrši se izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Član 52.

Kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća može predložiti svaki vijećnik, grupa vijećnika i Komisija za izbor i imenovanje.
Općinsko vijeće između izabranih vijećnika bira tajnim glasanjem predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća u skladu sa odredbama Poslovnika.
Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća dužnost mogu obavljati profesionalno.
Odluku o razrješenju izbornih nosilaca funkcija iz prethodnog stava donosi Općinsko vijeće na način i postupku po kojem su izabrani.

Član 53.

Na području općine Vogošća jedan predstavnik druge najbrojnije populacijske grupe bit će predsjedavajući Općinskog vijeća pod uvjetom da ova populacijska grupa broji najmanje 10 % od ukupnog stanovništva Općine.

Član 54.

Predsjedavajući zastupa Općinsko vijeće i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, a u njegovom odsustvu to čini njegov zamjenik, na način koji se detaljnije reguliše Poslovnikom .

Član 55.

Načelnik se bira direktnim izborom od strane birača upisanih u Centralni birački spisak za Općinu Vogošća.
Za načelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Mandat načelnika traje četiri godine i vezan je za mandat saziva Općinskog vijeća.
Mandat načelnika izabranog na prijevremenim izborima teče do redovnog isteka mandata Općinskog vijeća.

Član 56.

Izabranom načelniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran u skladu sa odredbama člana 1.10. Izbornog zakona.

Član 57.

Inicijativa sa obrazloženjem za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika se može pokrenuti od strane Općinskog vijeća putem jedne trečine vijećnika Općinskog vijeća ili 10 % registriranih birača na području Općine.
Općinsko vijeće je dužno sve inicijative za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika iz stava 1. ovog člana staviti na dnevni red na prvoj idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Član 58.

Odluka o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika se donosi većinom glasova od ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću. U slučaju prihvaćanja inicijative, Općinsko vijeće je dužno donijeti odluku o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika u roku od 30 dana.

Član 59.

Ako općinsko vijeće donese odluku o prihvaćanju inicijative za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika sprovodi se postupak u kojem građani odlučuju neposrednim tajnim glasanjem. Mandat općinskog načelnika prestaje ukoliko nadpolovična većina građana koji su glasali donese odluku o opozivu Općinskog načelnika.
Odluka građana je obavezujuća za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.
Nakon prestanka mandata načelnik ili opoziva načelnika, prijevremeni izbori za izbor načelnika moraju se održati u roku od 60 dana od dana prestanka mandata ili opoziva.

Član 60.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova izabranih općinskih vijećnika, na način koji je detaljnije regulisan Poslovnikom .

Član 61.

Općinsko vijeće donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova izabranih općinskih vijećnika.

Član 62.

Općinsko vijeće može osnovati komisije, savjete, odbore, kao stalna i povremena radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća su komisije, a njihov sastav predlaže Komisija za izbor i imenovanja, nakon prethodno obavljenih konsultacija sa političkim subjektima zastupljenim u Općinskom vijeću.
Komisije, kao stalna radna tijela, u skladu sa Poslovnikom, u okviru svojih nadležnosti, mogu samostalno donositi određene odluke, na koje se mogu ulagati prigovori Općinskom vijeću.
Inicijativu za obrazovanje povremenih radnih tijela, kao što su savjeti, odbori i radne grupe Općinskog vijeća, pokreće predsjedavajući Općinskog vijeća, kao i svaki vijećnik.

Član 63.

Općinsko vijeće obrazuje komisije kao svoja stalna radna tijela i to:

1. Komisija za statut i propise;
2. Komisija za izbor i imenovanja;
3. Komisija za predstavke i pritužbe;
4. Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama;
5. Komisija za odlikovanja i priznanja;
6. Komisija za raspodjelu stanova;
7. Komisija za zaštitu: boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca;
8. Komisija za dodjelu poslovnih prostora;
9. Komisija za ravnopravnost spolova i pitanja mladih;
10. Drugostepena stručna komisija;
11. Općinska izborna komisija.

Član 64.

Kod izbora radnih tijela i komisija voditi računa o ravnopravnosti spolova.

Član 65.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela Općinskog vijeća, detaljno se utvrđuje Poslovnikom, odnosno posebnom odlukom Općinskog vijeća o osnivanju povremenih radnih tijela.
Za članove radnih tijela Općinskog vijeća ne mogu se imenovati državni službenici i namještenici uposleni u Općini Vogošća, savjetnici Općinskog načelnika, Općinski pravobranilac i njegov zamjenik.

Član 66.

Općinski funkcioneri su: predsjedavajući Općinskog vijeća, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća i Općinski načelnik.
Općinski funkcioneri i općinski vijećnici imaju legitimacije čiji se izgled utvrđuje posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Član 67.

Općinski vijećnik u skladu sa odlukom Općinskog vijeća, ima pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću i pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade i odgovarajuće socijalno osiguranje (zdravstveno i penziono) ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu.
Članovi radnih tijela Vijeća imaju pravo na naknadu za rad u istim u skladu sa Odlukom Vijeća.

Član 68.

U Općinskom vijeću obrazuju se klubovi vijećnika, političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću. Klubovi vijećnika obrazuju se kao mehanizam djelovanja vijećnika. Obrazovanje, zadaci i način rada klubova vijećnika detaljnije se uređuje Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Član 69.

U cilju unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada Vijeća, Općinsko vijeće obrazuje kolegij Općinskog vijeća. Sastav kolegija, djelokrug poslova i način rada uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Član 70.

Općinsko vijeće osniva stručnu službu Općinskog vijeća za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova u vezi sa radom Općinskog vijeća. Stručnom službom rukovodi sekretar Općinskog vijeća. Sekretar Općinskog vijeća je državni službenik i za svoj rad i rad stručne službe Općinskog vijeća odgovara Općinskom vijeću. Unutrašnja organizacija i način rada stručne službe Općinskog vijeća uređuje se odlukom o osnivanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

2. Općinsko vijeće
Član 71.

Općinsko vijeće nadležno je da:
1. donosi Statut Općine;
2. donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje;
3. donosi Poslovnik o svom radu;
4. obrazuje radna tijela i utvrđuje njihove nadležnosti, sastav, broj članova i način rada (Savjete, komisije, odbore i dr.), radi stručne obrade i praćenja određenih oblasti u okviru određene nadležnosti Općinskog vijeća, predlaganja stručnog rješenja u tim oblastima i izuzetno radi odlučivanja o pitanjima koja su im izričito data u nadležnost;
5. bira i smjenjuje predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, sekretara Općinskog vijeća, kao i članove radnih tijela Općinskog vijeća;
6. donosi budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, te usvaja završni račun na prijedlog Općinskog načelnika;
7. donosi program razvoja za pojedine djelatnosti, za koje je nadležno;
8. donosi propise o općinskim pristojbama i na drugi način osigurava potrebna finansijska sredstva, u skladu sa zakonom;
9. osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
10. raspisuje referendum;
11. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Općine;
12. donosi propise o organizaciji i osniva organ uprave;
13. utvrđuje naziv za dijelove naseljenog mjesta;
14. podnosi inicijativu za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i dr.;
15. obrazuje organ koji u drugom stepenu rješava o žalbi protiv prvostepenih rješenja Općinskog načelnika donesenih na osnovu Statuta ili propisa Općinskog vijeća;
16. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Općine.

Članovi Vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje Vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.

3. Općinski načelnik
Član 72.

Općinski načelnik, kao izvršno-upravni organ i nosilac izvršne vlasti u Općini, odgovoran je Općinskom vijeću za obavljanje poslova iz nadležnosti iz samoupravnog djelokruga Općine.
Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadležan je za:
1. sprovođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i općih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti Općine od strane Kantona;
2. imenovanje i smjenjivanje svih općinskih službenika i namještenika
3. predlaganje općinskog budžeta i drugih propisa, koje donosi Općinsko vijeće;
4. osigurava saradnju općinskih službenika sa ombudsmenima;
5. predlaže organizaciju i način rada općinskih službi za upravu, koju usvaja odlukom Općinsko vijeće;
6. brine se o organizaciji i efikasnom radu općinskih službi i rukovodi tim službama;
7. daje konsultacije kod izbora općinskih sudaca;
8. podnosi prijedlog izvještaja Vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i svojih aktivnosti;
9. obavještava Skupštinu Kantona, odnosno kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada je izvršavanje te politike i tih zakona, odnosno međunarodnih ugovora povjereno općini.

U obavljanju prenesenih poslova kantonalne uprave, Općinski načelnik vrši poslove utvrđene zakonom, kojim se uređuje kantonalna uprava.
U obavljanju nabrojanih poslova Općinskom načelniku pomaže njegov pomoćnik.
Načelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno koje predlaže Vijeću.

Član 73.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samouopravnog djelokruga Općine, kao i prenesenih poslova kantonalne uprave, Općinski načelnik organizuje općinske službe za upravu.
Općinski načelnik sa službama za upravu obavlja poslove uprave iz samoupravnog djelokruga Općine i poslove kantonalne uprave, koji su kantonalnim zakonima preneseni na Općinu, u okviru Jedinstvenog općinskog organa uprave.
Odluku o obrazovanju Jedinstvenog općinskog organa uprave donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
Član 74.

Zakonom, kojim se prenose poslovi kantonalne uprave na Općinu, bliže se uređuju prava i dužnosti organa Općine, u obavljanju prenesenih poslova, kao i način vraćanja Kantonu prenesenih poslova kantonalne uprave.
Općinski načelnik obavezan je organizovati službu za upravu za obavljanje prenesenih poslova kantonalne uprave, u skladu sa zakonom, kojim se uređuje kantonalna uprava.

Član 75.

Načelnika za vrijeme privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dužnosnik ili djelatnik općinskih organa uprave, kojeg on ovlasti.
Dužnost načelnika u slučaju prestanka mandata ili u slučaju opoziva do ponovnog izbora načelnika, vrši osoba izabrana od Općinskog vijeća nadpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Član 76.

Postupak opoziva načelnika ne može se voditi 100 dana nakon izbora načelnika, niti u izbornoj godini predviđenoj za lokalne izbore.

4. Savjet Općinskog načelnika

Član 77.

Radi izvršavanja poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika, može se osnovati Savjet općinskog načelnika.


Član 78.

Savjet Općinskog načelnika pomaže Općinskom načelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju odluka i drugih akata iz njegove nadležnosti i vrši druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima Općine.

Član 79.

Sastav i broj članova Savjeta Općinskog načelnika utvrđuju se aktom Općinskog načelnika o osnivanju Savjeta Općinskog načelnika.

5. Općinske službe za upravu

Član 80.

Za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i upravnih i stručnih poslova, koji su federalnim i kantonalnim zakonom preneseni na Općinu, osniva se više općinskih službi za upravu.
Općinske službe za upravu osniva Općinsko vijeće posebnom odlukom na prijedlog Općinskog načelnika
Odlukom o osnivanju općinskih službi za upravu uređuju se pitanja koja se odnose na naziv, broj, nadležnost, rukovođenje, odgovornost i način rada općinskih službi za upravu.

Član 81.

Radom svih općinskih službi za upravu rukovodi Općinski načelnik sa ovlaštenjima predviđenim zakonom, ovim Statutom i općinskim propisima.
Radom pojedine općinske službe za upravu neposredno rukovodi pomoćnik načelnika za upravu.
Pomoćnik načelnika za upravu za svoj rad i za rad službe, kojom rukovodi, odgovoran je Općinskom načelniku.

Član 82.

Pomoćnike načelnika za upravu imenuje Općinski načelnik.
Za pomoćnika Općinskog načelnika za upravu može biti imenovana osoba, koja ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera, položen stručni ispit i radno iskustvo u struci najmanje tri godine.

Član 83.

Unutrašnja organizacija općinskih službi za upravu uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sadrži djelokrug službe, organizacione jedinice i njihovu nadležnost, sistematizaciju radnih mjesta i uslove u pogledu stručne spreme i broja izvršilaca, rukovođenje službom i odgovornost za njen rad i druga pitanja bitna za organizaciju i rad službi za upravu.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji donosi Općinski načelnik, uz prethodnu saglasnost Općinskog vijeća.

Član 84.

Općinske službe za upravu, u skladu sa zakonom i ovim Statutom neposredno obavljaju sljedeće upravne i druge stručne poslove:
1. izvršavaju općinske propise i druge opće akte iz samoupravnog djelokruga Općine;
2. rješavaju u upravnom postupku o pravima, obavezama, upravnim interesima građana i pravnih lica iz samoupravnog djelokruga Općine;
3. obavljaju nadzor nad djelatnošću javnih preduzeća i ustanova koje obavljaju na osnovu javnih ovlaštenja utvrđenih propisima Općine;
4. daju inicijative za rješavanje pojedinih pitanja iz samouoravnog djelokruga Općine;
5. pripremaju nacrte općih propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti;
6. obavljaju i druge poslove određene ovim Statutom i općinskim propisima.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, općinske službe za upravu obavljaju upravne i druge stručne poslove, koji su federalnim i kantonalnim Zakonom prenesene na Općinu.

Član 85.

Rad općinskih službi za upravu je javan.
Općinske službe za upravu samostalno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti i za svoj rad odgovorne su Općinskom vijeću i Općinskom načelniku.

Član 86.

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti općinskih službi za upravu mogu se za jedno ili više naseljenih mjesta osnivati mjesni uredi izvan sjedišta općinskih službi za upravu.
Mjesne urede osniva Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.


Član 87.

Sredstva za rad općinskih službi za upravu obezbjeđuju se iz budžeta Općine.
Plaće i druge naknade izabranih funkcionera, kao i vijećnika za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Vijeća, uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom.
Plaće i druge naknade općinskih službenika i namještenika općinskih službi za upravu uređuju se posebnim aktom Općinskog načelnika u skladu sa zakonom.

6. Sudska vlast
Član 88.

Sudsku vlast u Općini obavlja Općinski sud u Sarajevu u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Kantona Sarajevo.

Član 89.

Pitanja koja se odnose na finansiranje suda iz prethodnog člana, broj potrebnih sudaca, kriterij i postupak njihovog izbora, izbor predsjednika suda, vrijeme trajanja službe, davanje ostavki i smjenjivanje, uslove službe, plaće i druge naknade sudaca i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad suda, u skladu sa Ustavom Federacije i Ustavom Kantona, regulisana su Zakonom o sudovima Kantona Sarajevo.
Član 90.

Svi općinski organi vlasti dužni su izvršavati i pomagati u izvršenju presuda i rješenja sudova Federacije, kantonalnih sudova i općinskih sudova, a neposrednu odgovornost za izvršenje tih presuda i rješenja ima Općinski načelnik.

VI - MJESNA SAMOUPRAVA

Član 91.

Mjesna samouprava podrazumijeva pravo građana da neposredno sudjeluju u odlučivanju u određenim lokalnim poslovima, koji neposredno utiču na njihov svakodnevni život.
Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće.

Član 92.

Mjesna zajednica se osniva kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio većeg naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Član 93.

Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice može dati najmanje 10 % birača, upisanih u popis birača naseljenih mjesta za čije se područje predlaže osnivanje mjesne zajednice, razna udruženja građana sa tog područja, Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Član 94.

O prijedlogu za osnivanje mjesne zajednice glasa se na zborovima građana u naselju, dijelu naselja ili više naselja za koji se osniva mjesna zajednica.
Glasanje na zboru građana provodi se javno.
Prijedlog o osnivanju mjesne zajednice smatra se prihvaćenim, ako za prijedlog glasa natpolovična većina svih birača upisanih u popis birača naseljenih mjesta za čije se područje predlaže osnivanje mjesne zajednice.

Član 95.

Na zboru građana, koji je usvojio prijedlog osnivanja mjesne zajednice, bira se osnivački odbor od 3 do 5 članova, koji je dužan pripremiti prijedlog pravila mjesne zajednice i odmah isti sa prijedlogom o osnivanju mjesne zajednice uputiti na razmatranje Općinskom vijeću.

Član 96.

Nakon što dobije akte iz prethodnog člana, Općinsko vijeće je dužno da u roku od 60 dana od pokrenutog prijedloga donese svoj stav o pravnoj valjanosti i osnovanosti prijedloga o osnivanju mjesne zajednice.
Ukoliko Općinsko vijeće ocijeni da je procedura oko usvajanja prijedloga na zboru građana provedena na pravno valjan i demokratski način, te da postoje materijalni i ostali uslovi za pravilno i efikasno funkcionisanje mjesne samouprave putem mjesne zajednice, isto će donijeti odluku o prihvatanju prijedloga za osnivanje mjesne zajednice.
Općinsko vijeće donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice, ako se za prijedlog izjasni natpolovična većina ukupnog broja izabranih vijećnika.
Općinsko vijeće odlukom iz stava 3. ovog člana imenuje osnivački odbor od 3 do 5 članova, koji je dužan pripremiti pravila i druge akte mjesne zajednice i provesti izbore za savjet mjesne zajednice, najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesne zajednice.

Član 97.

Mjesna zajednica je nadležna za iniciranje i organizovanje poslova, koji neposredno utiču na svakodnevne potrebe, život i rad građana, kao što su:

1. izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih komunalnih potreba;
2. uređenje naselja, izgradnju i održavanje parkova, dječijih igrališta, sportskih objekata i slično;
3. čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvođenje atmosferskih voda i zaštita okoliša;
4. obavljanje i drugih lokalnih poslova od interesa za život i rad građana u mjestu stanovanja, određena pravilima mjesne zajednice, u skladu sa ovim statutom i propisima Općine.

Član 98.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća, a na prijedlog Općinskog načelnika, mogu se na mjesnu zajednicu prenijeti određeni stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine, koji su u nadležnosti općinskih službi za upravu, a od neposrednog su interesa za ostvarivanje prava i obaveza građana kao što su: dostavljanje podataka za plaćanje komunalnih naknada i drugih prihoda Općine, vođenje određenih evidencija i drugih poslova od značaja za rad općinskih službi za upravu.
Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, obezbjeđuju se iz budžeta Općine.

Član 99.

Mjesna zajednica ima pravila mjesne zajednice.
Pravila mjesne zajednice su usvojena ako je za njih glasala većina građana prisutnih zboru.
Pravila mjesne zajednice primjenjuju se nakon što na ista saglasnost da Općinsko vijeće.

Član 100.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u pogledu prava i obaveza utvrđenih zakonom i ovim statutom.

Član 101.

Pravilima mjesne zajednice, u skladu sa zakonom i ovim statutom, uređuje se postupak osnivanja mjesne zajednice, njena nadležnost (sadržaj lokalnih poslova), organi mjesne zajednice, način izbora i opoziva, nadležnost, način finansiranja, djelatnost mjesne zajednice, postupak provođenja lokalnog referenduma, odnos prema Općini i njenim organima, kao i odnos prema pravnim licima na području mjesne zajednice i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad mjesne zajednice.

Član 102.

Organi mjesne zajednice su:

1. Zbor građana mjesne zajednice,
2. Savjet mjesne zajednice i
3. Mirovno vijeće

Član 103.

Broj članova Savjeta mjesne zajednice utvrđuje se pravilima mjesne zajednice, koji ne može biti manji od pet ni veći od devet članova, a određuje se u zavisnosti od veličine područja, ekonomske razvijenosti i broja stanovnika svakog naselja na području mjesne zajednice.
Prilikom izbora članova Savjeta mjesne zajednice, mora se osigurati srazmjerna zastupljenost članova Savjeta mjesne zajednice prema broju birača u pojedinom naselju ili dijelu naselja.

Član 104.

Savjet mjesne zajednice biraju građani sa područja mjesne zajednice, koji imaju biračko pravo i to neposredno javnim ili tajnim glasanjem o čemu odlučuje zbor građana.
Mandat članova Savjeta mjesne zajednice traje koliko i mandat općinskih vijećnika.

Član 105.

Savjet mjesne zajednice donosi program rada Savjeta mjesne zajednice, finansijski plan i završni račun, poslovnik o radu i obavlja i druge poslove koji su od značaja za ostvarivanje zajedničkih interesa i potreba građana sa područja mjesne zajednice, utvrđene pravilima mjesne zajednice.

Član 106.

Savjet mjesne zajednice bira predsjednika Savjeta mjesne zajednice iz reda svojih članova.
Savjet mjesne zajednice za svoj rad odgovara Općinskom vijeću.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice predstavlja mjesnu zajednicu, saziva sjednice Savjeta i predsjedava im, izvršava program rada i finansijski plan i obavlja i druge poslove utvrđene pravilima mjesne zajednice.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice za svoj rad odgovara Savjetu mjesne zajednice i Općinskom vijeću.

Član 107.

Program rada i finansijski plan potreba mjesne zajednice, kao i izvještaj o radu obavezno se razmatra na zborovima građana u naseljima na području mjesne zajednice i na osnovu pribavljenog mišljenja, primjedbi i datih sugestija o istim konačnu odluku donosi Općinsko vijeće.

Član 108.

Savjet mjesne zajednice može, u skladu sa ovim Statutom i pravilima mjesne zajednice sazivati zbor građana mjesne zajednice, radi raspravljanja o određenim potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja.
Način sazivanja zborova građana, način njhovog rada i odlučivanja, izbor predsjedavajućeg zbora građana i druga pitanja u vezi sa radom zborova građana, bliže se uređuju pravilima mjesne zajednice.

Član 109.

Sredstva za zadovoljenje potreba i interesa građana u mjesnoj zajednici obrazuju se od:


1. sredstava građana, koja oni udružuju putem samodoprinosa ili na drugi način;
2. nakanda za usluge i drugih prihoda, koji svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica;
3. prihode koje Općina ustupa mjesnoj zajednici, u skladu sa usvojenim planovima razvoja mjesne zajednice, odnosno Općine;
4. poklona, donacija i drugih sredstava, koje u skladu sa zakonom i drugim propisima, ostvari mjesna zajednica.

Član 110.

Za obavljanje stručno-administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga mjesne zajednice Općinski načelnik uz pribavljeno mišljenje Savjeta mjesne zajednice postavlja sekretara mjesne zajednice.

Član 111.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesne zajednice obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik ima pravo i obavezu predložiti Općinskom vijeću da raspusti Savjet mjesne zajednice, odnosno razješenje od dužnosti presjednika Savjeta mjesne zajednice, ako se utvrdi da je u svom radu učestalo kršio pravila mjesne zajednice, ovaj Statut ili propise Općine ili nije izvršavao povjerene mu poslove

VII - SARADNJA SA DRUGIM ORGANIMA I UDRUŽIVANJE
OPĆINE U ZAJEDNICE I SAVEZE OPĆINA

Član 112.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, Općina ostvaruje saradnju sa drugim, a prvenstveno sa susjednim općinama.
Saradnja iz stava 1. ovog člana, planira se i ostvaruje u onim poslovima koji su od zajedničkog interesa.
Saradnju sa drugim općinama, u skladu sa odredbama stava 1. i 2. ovog člana ostvaruje Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik, svako u pitanjima iz svog djelokruga rada.

Član 113.

Odlukom o udruživanju Općine u zajednicu općina utvrđuju se ciljevi udruživanja, načini ostvarivanja tih ciljeva i druga pitanja od značaja za rad u zajednici općina.

Član 114.

Općina može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i sarađivati sa odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država, u skladu sa Ustavom Federacije BiH federalnim Zakonom i Ustavom Kantona i kantonalnim Zakonom.
Odluku o pristupanju udruženjima, odnosno ostvarivanju saradnje iz stava 1. ovog člana donosi Općinsko vijeće, samostalno ili na prijedlog Općinskog načelnika.
Član 115.

Općina se može udruživati u savez općina Federacije BiH, o čemu odlučuje Općinsko vijeće.
Udruživanje iz stava 1. ovog člana, ima za cilj da se u Savez općina Federacije BiH ostvaruju i unapređuju određeni zajednički interesi i osigurava njihova zaštita.

VIII - IMOVINA OPĆINE I FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Imovina općine
Član 116.

Sve pokretne i nepokretne stvari, koje u skladu sa zakonom, pripadaju Općini, kao što su zgrade i drugi objekti u kojima su smješteni općinski organi vlasti i druga imovina kao i prava koja pripadaju toj imovini, čini imovinu Općine.
Imovinom u vlasništvu Općine, mora se upravljati brižno, u skladu sa zakonom i drugim propisima, o čemu se staraju svi organi vlasti Općine kao i Općinski pravobranilac.
O sticanju, otuđivanju ili davanju u zakup imovine u vlasništvu Općine odlučuje Općinsko vijeće samostalno ili na prijedlog Općinskog načelnika.

Član 117.

Pravobranilaštvo je državni organ, odnosno tijelo koje vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njenih organa i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Općine ili u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava.
Pravobranilaštvo osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Član 118.

Općinsko vijeće može osnovati javno preduzeće ili javnu ustanovu u skladu sa zakonom, ako to opće potrebe nalažu u oblasti poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.
Aktom o osnivanju javnog preduzeća, odnosno javne ustanove propisuje se način upravljanja preduzećem, odnosno ustanovom, prava osnivača, korištenje ostvarene dobiti i druge obaveze preduzeća, odnosno ustanove prema Općini.

Član 119.

Općini pripadaju prihodi za obavljanje njenih dužnosti i ovlaštenja u skladu sa zakonom i propisom Kantona.
Prihodi Općine su naročito:
- prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Općine;
- prihodi od preduzeća i drugih pravnih lica u vlasništvu Općine, kao i prihodi od koncesija koje odobrava Općina;
- pokloni nasljedstva i legati;
- općinski porezi i takse, čije stope u granicama određenim zakonom utvrđuju samostalno;
- pomoći i dotacije;
- naknada troškova iz budžeta Kantona za obavljanje poslova kantonalne uprave, koji su preneseni na Općinu;
- drugi prihodi utvrđeni zakonom.

Radi zadovoljenja potreba građana sredstva se mogu prikupljati na osnovu neposrednog izjašnjavanja građana, u skladu sa zakonom i Statutom.

2. Finansiranje lokalne samouprave
Član 120.

Općina ima budžet u kome se iskazuju prihodi i rashodi.
Budžet se izrađuje na način predviđen zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu.
Po isteku godine za koju je budžet donesen sastavlja se završni račun i izvještaj o izvršenju budžeta.
Za izvršenje Općinskog budžeta neposredno je odgovoran Općinski načelnik.
Ukoliko se godišnji budžet za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno finansiranje i to najduže za period od tri mjeseca.
Odluku o privremenom finansiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom, na prijedlog Općinskog načelnika.

Član 121.

Općina samostalno raspolaže prihodima koji joj pripadaju i može se zaduživati i zaključivati ugovore o kreditu o čemu odluku donosi Općinsko vijeće.

Član 122.

Kontrolu zakonitog upravljanja imovinom Općine kao i nadzor nad materijalnim i finansijskim poslovanjem organa vlasti, obavljaju nadležni federalni i kantonalni organi, Općinsko vijeće, u skladu sa Ustavom i zakonom.
Vijeće u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove nadzora nad materijalnim i finansijskim poslovanjem organa vlasti Općine.
U okviru nadzora iz stava 1. i 2. ovog člana, Općinsko vijeće će obustaviti od izvršenja, poništiti, odnosno ukinuti nezakoniti akt o materijalnom, odnosno finansijskom poslovanju, koji je donio organ vlasti Općine.

IX - PROPISI I DRUGI AKTI OPĆINE

1. Propisi i drugi akti Općinskog vijeća
Član 123.

Općinsko vijeće u okviru djelokruga ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom općine donosi Statut općine, općinske propise (odluke), budžet, završni račun i izvještaj o izvršenju budžeta, Poslovnik o radu Općinskog vijeća i zaključke, daje autentična tumačenja propisa, koje donosi i utvrđuje njihov prečišćeni tekst.
Poslovnikom se bliže utvrđuje sadržaj i način pripremanja i donošenja općinskih propisa i drugih akata Općine i način njihovog objavljivanja.
Propisi i opći akti organa Općine moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Član 124.

Općinsko vijeće donosi općinske propise u obliku odluke.
Odlukom se uređuju pitanja i odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine.
Općinsko vijeće zaključkom odlučuje da se nacrt odluke stavi na javnu raspravu.
Zaključkom se utvrđuje na koji način će se provesti javna rasprava, rok za sprovođenje javne rasprave i način prikupljanja i sređivanja prijedloga i mišljenja iz javne rasprave.
Javna rasprava o nacrtima općih akata organizuje se na zborovima građana u mjesnim zajednicama, političkim organizacijama općine i udruženjima građana.

Član 125.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Općinsko vijeće donosi rješenja i zaključke, kao pojedinačne akte.
Rješenjem se odlučuje o imenovanjima, postavljanjima i razrješenjima, odnosno smjenjivanjima, kao i drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća.
Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike i općinskih propisa iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i zadaci za Općinskog načelnika ili općinske službe za upravu prilikom razmatranja pitanja iz njihovog djelokruga i drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća o kojima se ne odlučuje rješenjem.

Član 126.

Odluke i drugi akti općine objavljuju se u službenom glasilu, prije nego što stupe na snagu.
Odluke i drugi općinski akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Izuzetno, općim aktom može se iz naročito opravdanih razloga odrediti kraći rok od roka propisanog u prethodnom stavu.

2. Akti Općinskog načelnika

Član 127.

Općinski načelnik osigurava izvršenje svih zakonskih propisa, kao i propisa Općine, na način i u postupku propisanom Zakonom i ovim Statutom.

Član 128.

Općinski načelnik, u izvršavanju propisa i općih akata iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi opće akte (uredbe, naredbe, pravilnike i uputstva) i pojedinačne akte kojim se rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih lica u prvom stepenu.

Član 129.

Protiv upravnih akata Općinskog načelnika donesenih u prvom stepenu na osnovu Statuta ili propisa Općinskog vijeća riješava nadležna drugostepena komisija koju obrazuje Općinsko vijeće.

Član 130.

Naredbom se radi izvršenja određenih pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji, koja ima opći značaj za područje općine.
Uputstvom se propisuje način rada, izvršavanje poslova iz samoupravnog djelovanja Općine, od strane Općinskog načelnika ili općinskih službi za upravu.

Član 131.

Općinski načelnik u prenesenim poslovima kantonalne uprave, rješava u upravnim stvarima u prvom stepenu.
Protiv upravnih akata Općinskog načelnika iz prethodnog stava u drugom stepenu rješava nadležno kantonalno ministartsvo.

X - NADZOR I ZAŠTITA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 132.

Nadležni kantonalni organi svojim nadzorom štite prava građana na lokalnu samoupravu na području Općine i brinu se za poštivanje ustavnosti i zakonitosti.
Nadzor nad radom organa Općine obavlja se na način i po postupku predviđenom Ustavom i zakonom.
Nadzor nad radom organa Općine obavlja se na način koji osigurava da intrevencija nadzornog organa bude u granicama, kojima se štite prava i dužnosti Općine, kao jedinice lokalne samouprave, koja su utvrđena Ustavom i zakonom.

Član 133.

Predsjednik Kantona Sarajevo, ako ocijeni da je prijedlog, odnosno usvojeni Statut Općine, odnosno opći akt kojeg donosi Općinsko vijeće u suprotnosti s Ustavom, odnosno kantonalnim zakonom i drugim kantonalnim propisima, upozoriće na to Općinsko vijeće.
Ukoliko Općinsko vijeće ne postupi u skladu sa upozorenjem i usvoji, odnosno ne uskladi već usvojeni akt iz stava 1. ovog člana, predsjednik Kantona će podnijeti zahtev Ustavnom sudu Federacije BiH u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Ustavom.

Član 134.

Radi ostvarivanja Ustavom, zakonom i ovim Statutom utvrđenih prava obezbjeđuje se zaštita prava građana na lokalnu samoupravu kod nadležnih institucija predviđenih Ustavom.

Član 135.

Zaštita prava građana na lokalnu samoupravu na području Općine obuhvata naročito:

1. pravo građana da putem referenduma i drugih oblika odlučivanja ličnim izjašnjavanjem i preko slobodno izabranih predstavnika odlučuju o poslovima lokalnog značaja;
2. pravo građana na samoorganizovanje;
3. pravo građana da budu konsultovani o svim pitanjima, kada se zakonom uređuju pitanja kojim se regulišu pravo i obaveze Općine;
4. pravo građana da na zborovima građana razmatraju i daju mišljenje u slučajevima kada Kanton želi prenijeti pojedine poslove Općini iz okvira svoje nadležnosti.

XI - POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODNOSNO PROMJENE STATUTA OPĆINE

Član 136.

Statut Općine usvaja Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja izabranih općinskih vijećnika.
Glasanje za usvajanje statuta je javno.
Nakon provedene procedure Općinsko vijeće donosi odluku kojom konstatuje da je statut usvojen.

Član 137.

O promjeni ovog Statuta odlučuju Općinsko vijeće.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća kao i Općinski načelnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedavajućem Općinskog vijeća u pisanoj formi.
Inicijativu za promjenu Statuta mogu dati i građani putem mjesnih zborova u formi građanske inicijative.

Član 138.

O prijedlogu za promjenu Statuta raspravalja se na sjednici Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Općine.
Ako se ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta isti prijedlog ne može se ponovo staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka šest mjeseci, kada je rasprava o prijedlogu na Općinskom vijeću zaključena.
Prihvaćeni prijedlog za promjenu Statuta Općine dostavlja se svim članovima Općinskog vijeća, mjesnim zajednicama, političkim strankama koje djeluju na području Općine radi vođenja javne rasprave o predloženim promjenama i davanje primjedbi i prijedloga.
Promjena Statuta Općine je usvojena ako je za promjenu glasalo dvije trećine članova Općinskog vijeća.
Izmjene i dopune Statuta Općine vrše se odlukom Općinskog vijeća.
Postupak izmjena i dopuna Statuta kojima se vrši usklađivanje pojedinih njegovih odredbi sa Ustavom i zakonom, provodi se po postupku za donošenje ostalih općinskih propisa.

Član 139.

Promjenama Statuta Općine ne mogu se ukinuti niti umanjiti nijedno od ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članu II.A. 1 do 7. Ustava Federacije i instrumentima predviđenim u aneksu Ustava Federacije.

Član 140.

Prečišćeni tekst Statuta Općine objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, primjenjivat će se od dana objavljivanja, a važnost njegovih odredbi utvrđena je u Statutu i Odlukama o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vogošća koji su obuhvaćeni prečišćenim tekstom.
______________________________________________________________________________________________

STATUT objavljen u "Službene novine Kantona Sarajevo" broj : 3/09


press centar
Završena prva faza sanacije klizišta u Semizovcu
, 25.7.2014.
.... Dalje
Sanacija saobraćajnica u Vogošći  dalje
Podjela hedija maturantima  dalje
Obilježena godišnjica bitke za Ugorsko dalje
developed by daenet