Informacije

INFORMATIVNI BILTENI

OPĆINSKA UPRAVA

Statut Općine

Mjesne Zajednice

Interactive

*JAVNE NABAVKE...

OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA

***RADNI MATERIJALI ZA 21.REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA***

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
 
Pravilnik o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća
Na osnovu člana 72 i 128.. Statuta Općine Vogošća («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 3/09, 52/12 i 28/13 ), Općinski načelnik d o n o s i

Pravilnik o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća


Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji i procedure za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća (u daljem tekstu: Općina).
Član 2.
Budžetska sredstva iz prethodnog člana dodjeljuju se isključivo na osnovu projekata i prijave po javnom pozivu koji objavljuje nadležna služba do 31. decembra svake godine putem lokalne RTV i oglasne ploče.
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće se uzimati u razmatranje.
Svaka organizacija/aplikant mora podnijeti projekat koji sadrži :

1. uvodne napomene,
2. opis projekta,
3. ciljeve projekta,
4. vrste planiranih aktivnosti i mjesto njihovog odvijanja,
5. metod rada i očekivane rezultate,
6. broj učesnika i njihovu starosnu dob,
7. troškovnik sa dinamikom trošenja sredstava,
8. administrativni podaci o podnosiocu projekta,
9. izjave o podobnosti
10. lista za provjeru.

Za sportska udruženja uz projekat obavezno je priložiti: uvjerenje o ažuruiranju matične evidencije sa izvodom matične evidencije, dokaz o certificiranom stručnom kadru, dokaz o obavljenom ljekarskom pregledu kod ovlaštene instituciji za sve članove koji se nalaze u trenažnom i takmičarskom procesu, dokaz o obavljenom osiguranju za sve članove koji se nalaze u trenažnom i takmičarskom procesu, uvjerenje od nadležnog saveza o održanim takmičenjima i postignutim rezultatima.

Član 3.
Evidenciju o prispjelim aplikacijama vodi nadležna služba.
Aplikacije razmatra i procijenjuje komisija koju imenuje Općinski načelnik.
Tehničku podršku pruža nadležna služba.

Član 4.
Pravo na učešću u Javnom pozivu imaju sve organizacije civilnog društva registrovane na podrućju Bosne i Hercegovine.
Pravo na učešće po Javnom pozivu nemaju privredna društva, fizička lica kao ni organizacije civilnog društva koje su registrovane kraće od 12 mjeseci u trenutku objavljivanja javnog poziva.

KOMISIJA ZA OCIJENU PRISTIGLIH APLIKACIJA


Član 5.
Komisiju imenuje Općinski načelnik na mandat od jedne godine.
Članovi komisije mogu biti imenovani više puta kao članovi komisije.
Komisija broji tri člana. Jedan član komisije se bira iz reda predstavnika organizacija civilnog društva ( u daljem tekstu OCD).

Član 6.
Predstavnik OCD u komisiji bira se na osnovu Javnog poziva koji će biti objavljen na web stranici Općine Vogošća.
Javni poziv za predstavnika OCD objavljuje se istog dana kad i Javni poziv za projekte za sufinansiranje i ostaje otvoren 30 dana.
Prijavu za člana komisije ispred OCD za svog člana podnose udruženja a izbor i imenovanje između prijavljenih kandidata vrši Općinski načelnik.
Općinski načelnik imenuje i zamjenika člana komisije ispred OCD.
Član komisije ispred OCD ne učestvuje u razmatranju i ocijenjivanju projektnog prijedloga udruženja kojem pripada. Pri razmatranju tog projektnog prijedloga u radu komisije učestvuje zamjenik.
Članovi komisije pojedinačno boduju svaki projekat a zajednički usaglašavaju bodovnu listu.

RASPODJELA SREDSTAVA

Član 7.
Projekti će biti podržavani iz različitih grantova u ovisnosti iz oblasti koju projekat tretira. Odnosno biti će podržavani sa sljedećih budžetskih pozicija: Grant sportskim udruženjima, grant ostalim udruženjima, grantovi kulturi, grantovi obrazovanju i grantovi za mlade.

Član 8.
Svaka od pomenutih budžetskih pozicija umanjit će se za iznos redovnih projekata koje Općina provodi (školska takmičenja, Dan prvačića, ekskurzije, izbor sportiste godine i dr.).
Preostali iznos će se podjeliti u omjeru ne manje od 80% za projekte pristigle po javnom pozivu a ne više od 20% za projekte i aktivnosti koji nisu mogli biti planirani.

Član 9.

Općina Vogošća će sa aplikantima čiji projekti budu odabrani za sufinansiranje potpisat će se ugovor o sufinansiranju.

Član 10.

Isplata odobrenih budžetskih sredstava vrši se u pravilu jednokratno, mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje zavisno od dinamike realizacije prihvaćenog projekta, kao i dinamike priliva budžetskih sredstava.
Nadzor nad realizacijom isplate odobrenih sredstava vrši nadležna služba.
Ukoliko projekat dijelom ili u cijelosti nebude realizovan u skladu sa planiranom dinamikom ili u koliko se ne obezbijedi dovoljn priliv sredstava u budžet Općinski načelnik na prijedlog nadležne službe može donijeti odluku o obustavi isplate dijela sredstava planirane za isplatu.
Dinamiku isplate utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog nadležne službe.

KRITERIJI

Kriteriji za raspodjelu sredstava iz granta namjenjena razvoju sporta

Član 11.
Kriteriji za dodjelu sredstava iz oblasti sporta su:

1. Relevantnost – što podrazumjeva:
• da predloženi projekat treba da bude u skladu sa strateškim dokumentima Općine Vogošća,
• da je u skladu sa proklamovanim ciljevima javnog poziva,
• jasno definisanim korisnicima i ciljanim grupama,
• da benefit od projekta imaju stanovnici Općine Vogošća.
Svaka od četiri komponente relevatnosti nosi maksimalno 5 bodova, te se za relevantnost projekta maksimalno može dobiti 20 bodova.
2. Kapacitiranost podnosioca prijave – podrazumjeva dužinu postojanja udruženja, rang takmičenja, ostvareni rezultati.

• Dužina postojanje – za svaku godinu postojanja dodjeljuje se 0,10 bodova. Maksimalan broj bodova koji se može dobiti po ovom osnovu je 10.
• Rang takmičenja – najviši rang takmičenja nosi 5 bodova, naredni 4 i tako redom. Na dodjeljene bodove dodaje se po jedan bod za svaki rang takmičenja koji postoji ispod ranga takmičenja u kojem se aplikant nalazi.
• Ostvareni rezultati:

- Osvojena medalja kluba ili člana kluba na Međunarodnim takmičenjima 10 bodova
- Osvojena medalja kluba ili člana kluba na Državnim takmičenjima
7 bodova
- Osvojena madalja kluba ili člana kluba na Federalnim takmičenjima
5 bodova
- Osvojena medalja kluba ili člana kluba na Kantonalnim takmičenjima
3 boda
Medaljom se u smislu ovog pravilnika smatra i neko od osvojena prva tri mjesta u ligaškim takmičenjima pripadajućeg takmičenja.

3. Kriterij masovnosti – podrazumjeva broj članova, broj djece i omladine u članstvu. Komponente masovnosti nose po 15 bodova a ukupno nose 30 bodova.

Broj članova:
- Udruženje koje ima do 50 članova 5 bodova
- Udruženje koje ima od 51 do 100 članova 10 bodova
- Udruženje koje ima preko 101 člana 15 bodova

Broj djece i omladine
- Udruženje koje ima do 50 članova djece i omladine
5 bodova
- Udruženje koje ima do 100 članova djece i omladine
10 bodova
- Udruženje koje ima preko 101 člana djece i omladine
15 bodova

4. Kriterij višestrukih izvora finansiranja – podrazumjeva osigurane izvore finansiranja i izvan budžeta Općine Vogošća.
- Obezbijeđeno do 30% budžeta projekta sredstvima izvan budžeta Općine Vogošća 5 bodova
- Obezbijeđeno do 50% budžeta projekta sredstvima izvan budžeta Općine Vogošća 7 bodova
- Obezbijeđeno preko 50% budžeta projekta sredstvima izvan budžeta Općine Vogošća 10 bodova
Po osnovu ovog kriterija može se osvojiti maksimalno 10 bodova.

5. Partnerstvo – podrazumjeva uključivanje u realizaciju projekta jednog ili više pravnih subjekata pored podnosioca projekta. Partnerstvo može biti vrednovano sa 5 bodova.

6. Kriteri inkluzivnosti – podrazumjeva uključivanje u rad sportskih udruženja kategorija koje se tradicionalno manje uključuju u sport. Inkluzivnost može biti ostvarena po rodnom, dobnom, socijalnom, demografskom i po osnovu prevazilaženja nekog zdravstvenog hendikepa. Po osnovu inkluzivnosti može se dobiti maksimalno 5 bodova.


Kriteriji za raspodjelu sredstava iz grantova za podršku obrazovanju, kulturi i projektima za mlade

Član 12.
Kriteriji za raspodjelu sredstava iz grantova za podršku obrazovanju, kulturi i projektima za mlade su:

1. Relevantnost – što podrazumjeva:
• da predloženi projekat treba da bude u skladu sa strateškim dokumentima Općine Vogošća,
• da je u skladu sa proklamovanim ciljevima javnog poziva,
• sa jasno definisanim korisnicima i ciljanim grupama,
• sa prisustvom komponente inkluzivnosti te da benefit od projekta imaju stanovnici Općine Vogošća.
Svaka od četiri komponente relevatnosti nosi maksimalno 5 bodova, te se za relevantnost projekta maksimalno može dobiti 20 bodova.
2. Kapacitiranost podnosioca prijave – podrazumjeva iskustvo u upravljanju projektima, stručne kapacitete (posebno poznavanje pitanja na koji se projekat odnosi) i upravljačke kapacitete (osoblje, oprema i sposobnost za upravljanje budžetom projekta). Svaka od ovih komponenti nose po 5 bodova što znači da se za kapacitiranost može dobiti ukupno 20 bodova.
3. Kriteri masovnosti – podrazumjeva broj krajnjih korisnika projekta, broj djece i omladine među krajnjim korisnicima projekta. Komponente masovnosti nose po 20 bodova a ukupno nose 40 bodova.
Broj članova:
- Udruženje koje ima do 50 članova 10 bodova
- Udruženje koje ima od 51 do 100 članova 15 bodova
- Udruženje koje ima preko 101 člana 20 bodova

Broj djece i omladine
- Udruženje koje ima do 50 članova djece i omladine
10 bodova
- Udruženje koje ima do 100 članova djece i omladine
15 bodova
- Udruženje koje ima preko 101 člana djece i omladine
20 bodova

4. Kriteri višestrukih izvora finansiranja – podrazumjeva osigurane izvore finansiranja i izvan budžeta Općine Vogošća. Po osnovu ovog kriterija može se osvojiti maksimalno 10 bodova.
5. Partnerstvo – podrazumjeva uključivanje u realizaciju projekta jednog ili više pravnih subjekata pored podnosioca projekta. Partnerstvo može biti vrednovano sa 10 bodova.

IMPLEMENTACIJA I IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI PROJEKTA

Član 13.
Odobrena sredstva moraju se utrošiti u skladu sa predloženim aktivnostima projekta.
Kod projekata iz oblasti sporta ukupna sredstva dodjeljena jednom aplikantu moraju se utrošiti u omjeru da najmanje 35% dodjeljenih sredstava mora biti utrošeno za rad sa mlađim selekcijama a Najmanje 5% na usavršavanje stručnog kadra.
U izuzetnim slučajevima zbog specifičnosti određenog udruženja Općinski načelnik na prijedlog komisije za raspodjelu budžetskih sredstava može donijeti odluku da se ne primjenjuje obavezni omjer iz predhodnog stava.

Član 14.
Obaveza svakog korisnika budžetskih sredstava odobrenih po Javnom pozivu jeste da nadležnoj općinskoj službi dostavi izvještaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava u roku od 15 dana po završetku projekta.
U koliko se projekat odvija u razdoblju kračem od pola godine dovoljno je dostaviti finalni izvještaj.
U koliko projekat traje duže od pola godine korisnik sredstava dužan je da dostavlja periodične izvještaje svaka tri mjeseca i konačni izvještaj po okončanom projektu.
Izvještaj o projektu mora biti narativni i finansijski.
Korisnik sredstava nemože potraživati ostatak sredstava za realizaciju projekta dok ne opravda do tada utrošena sredstva.
Općina Vogošća može obustaviti sufinansiranje projekata za koje procjeni da nisu realizovani u planiranom okviru, da nisu opravdali očekivanja, da su sredstva trošena nenamjenski i neracionalno ili u koliko nije dostavljen izvještaj.

Član 15.
Po okončanju budžetske godine Općinski načelnik će imenovati komisiju koja će utvrditi dali su odobrena sredstva namjenski trošena.
U slučaju značajnijih propusta u radu ili eventualnih zloupotreba sredstava komisija može predložiti obustavu sufinansiranja svih postoječih i budučih projekata udruženje kod kojeg se to utvrdi i to sve dok se uočene nepravilnosti ne otklone.

Član 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vogošća.

Član 17.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijima za finansiranje javnog interesa Općine Vogošća u oblasti sporta broj: 04-05-3317/07 od 03.12.2007.godine i Pravilnik o načinu ostvarivanja materijalne podrške iz budžeta Općine Vogošća za rad udruženja i fondacija Općine Vogošća broj: 04-02-3361/07 od 06.12.2007. godine.


Broj: 02-02-2075/14
Vogošća, 27.10.2014.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
s.r. Edin Smajić
_____________________________________________________________________________
[ Povratak: Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i raseljena lica ]

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 7

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 8

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 9

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 10
press centar
Završena rekonstrukcija mosta u naselju Garež
, 27.10.2014.
... Dalje
Prijem taekwondo kluba Vogošća dalje
Bitka za Fočansku  dalje
Uručena Zahvalnica firmi “Al-cor” d.o.o. iz Trogira dalje
Prijava za promjenu u obimu prava zbog prestanka školovanja.pdf dalje
Prijava za promjenu u obimu prava zbog smrti.pdf dalje
Zahtjev za isplatu preostalih potraživanja korisnika BiZ-a.pdf dalje
Zahtjev za preseljenje predmeta.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na civilne žrtve rata po osnovu poginulog ili nestalog člana porodice-Porodična invalidnina dalje
Zahtjev za priznavanje prava na civine žrtve rata po osnovu ranjavanja, boravka u logoru-Lična ivalidnina dalje
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta dalje
Priznavanje prava na kombinovani dječiji dodatak  dalje
Zahtjev za priznavanje prava na ličnu invalidninu.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja djeci bez oba roditelja koja su završila redovno školovanje.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na na porodičnu invalidninu za udove sa djecom na redovnom školovanju,.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu po osnovu najvišeg ratnog priznanja.pdf dalje
Zahtjev-ostvarivanje prava na novcanu naknadu za RVI 100% sa tudjom njegom dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak za djecu RVI – a od 20% do 80% vojnog invaliditeta dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na ortopetski dodatak (RVI 50% i više).pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na osnovno osiguranje.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za roditelje neoženjenog borca.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za udove koje nisu imale djece.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na status raseljenih lica i izbjeglica dalje
Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama dalje
Zahtev za priznavanje prava na troškove džennaze - sahrane boračke populacije dalje
Zahtjev za priznavanje prava na tuđu njegu i pomoć.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na uvečani dječiji dodatak dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu civilne žrtve rata i članova porodice CŽR dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika BiZ-a.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu korisnike prava na dječiji dodatak dalje
Zahtjev za ostvarivanje prava na redovan dječiji dodatak dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica preko 65 godina starosti dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za civilne žrtve rata i članove porodice civilne žrtve rata dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za raseljena lica i izbjeglice dalje
Zahtjev za priznavanje prava za povečanje procenta invaliditeta.pdf dalje
Zahtjev za oslobadjanje plaćanja troskova RENTE dalje
Zahtjev za učešće u troškovima liječenja.pdf dalje
Zahtjev za upućivanje na banjsko liječenje dalje
Zahtjev za ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u JGS na području Kantona Sarajevo dalje
Zahtjev za promjenu obima prava zbog prestanka školovanja dalje
Zahtjev za promjenu obima prava zbog stupanja u drugu bračnu zajednicu dalje
Zahtjev za doznaku invalidnine na drugu banku dalje
Dostava uvjerenja o redovnom školovanju za ostvarivanje porodične invalidnine dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18.godine života dalje
Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za osobe u stanju socijalne potrebe dalje
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć DB, RVI, ŠP dalje
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženom stanovništvu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Entiteta RS dalje
Zahtjev za izdavanje potvrde o površini i lokaciji prostora za držanje stoke dalje
Zahtjev za upis promjena u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata dalje
developed by daenet