Informacije

INFORMATIVNI BILTENI

OPĆINSKA UPRAVA

Statut Općine

Mjesne Zajednice

Interactive

*JAVNE NABAVKE...

OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
 
O B A V J E Š T E NJ E - RVI korisnicima dječijeg dodatka
....

Dana 11. Jula 2014. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, kojim je predviđeno da pravo na dječiji dodatak mogu ostvariti djeca ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20-80% bez obzira na imovinski cenzus i ukoliko ovo pravo ne ostvaruju po propisima o zaštiti porodice sa djecom.

Shodno navedenom potrebno je da se svi ratni vojni invalidi sa invaliditetom od 20-80% jave HITNO u Općinu Vogošća u Službu za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica II sprat, kancelarija broj 46 radi preuzimanja zahtjeva za priznavanje prava na dječiji dodatak, jer isti mora biti podnešen do 31.07.2014. godine, da bi se pravo nastavilo od 01.08.2014. godine i da stranke ne bi bile oštećene u ostvarivanju prava.


[ Povratak: Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i raseljena lica ]

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 7

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 8

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 9

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 10
press centar
Završena prva faza sanacije klizišta u Semizovcu
, 25.7.2014.
.... Dalje
Sanacija saobraćajnica u Vogošći  dalje
Podjela hedija maturantima  dalje
Obilježena godišnjica bitke za Ugorsko dalje
Prijava za promjenu u obimu prava zbog prestanka školovanja.pdf dalje
Prijava za promjenu u obimu prava zbog smrti.pdf dalje
Zahtjev za isplatu preostalih potraživanja korisnika BiZ-a.pdf dalje
Zahtjev za preseljenje predmeta.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na civilne žrtve rata po osnovu poginulog ili nestalog člana porodice-Porodična invalidnina dalje
Zahtjev za priznavanje prava na civine žrtve rata po osnovu ranjavanja, boravka u logoru-Lična ivalidnina dalje
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta dalje
Priznavanje prava na kombinovani dječiji dodatak  dalje
Zahtjev za priznavanje prava na ličnu invalidninu.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja djeci bez oba roditelja koja su završila redovno školovanje.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na na porodičnu invalidninu za udove sa djecom na redovnom školovanju,.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu po osnovu najvišeg ratnog priznanja.pdf dalje
Zahtjev-ostvarivanje prava na novcanu naknadu za RVI 100% sa tudjom njegom dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak za djecu RVI – a od 20% do 80% vojnog invaliditeta dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na ortopetski dodatak (RVI 50% i više).pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na osnovno osiguranje.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za roditelje neoženjenog borca.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za udove koje nisu imale djece.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na status raseljenih lica i izbjeglica dalje
Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama dalje
Zahtev za priznavanje prava na troškove džennaze - sahrane boračke populacije dalje
Zahtjev za priznavanje prava na tuđu njegu i pomoć.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na uvečani dječiji dodatak dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu civilne žrtve rata i članova porodice CŽR dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika BiZ-a.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu korisnike prava na dječiji dodatak dalje
Zahtjev za ostvarivanje prava na redovan dječiji dodatak dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica preko 65 godina starosti dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za civilne žrtve rata i članove porodice civilne žrtve rata dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za raseljena lica i izbjeglice dalje
Zahtjev za priznavanje prava za povečanje procenta invaliditeta.pdf dalje
Zahtjev za oslobadjanje plaćanja troskova RENTE dalje
Zahtjev za učešće u troškovima liječenja.pdf dalje
Zahtjev za upućivanje na banjsko liječenje dalje
Zahtjev za ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u JGS na području Kantona Sarajevo dalje
Zahtjev za promjenu obima prava zbog prestanka školovanja dalje
Zahtjev za promjenu obima prava zbog stupanja u drugu bračnu zajednicu dalje
Zahtjev za doznaku invalidnine na drugu banku dalje
Dostava uvjerenja o redovnom školovanju za ostvarivanje porodične invalidnine dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18.godine života dalje
Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za osobe u stanju socijalne potrebe dalje
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć DB, RVI, ŠP dalje
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženom stanovništvu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Entiteta RS dalje
developed by daenet