Informacije

INFORMATIVNI BILTENI

OPĆINSKA UPRAVA

Statut Općine

Mjesne Zajednice

Interactive

*JAVNE NABAVKE...

OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA

***RADNI MATERIJALI ZA 22.REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA***

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
 
JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2015. GODINU
Na osnovu člana 2. stav 1. Pravilnika o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2015. GODINU


1. Pravo prijave imaju:

• udruženja
• fondacije
• organizacije
• asocijacije

2. Oblasti koje će biti sufinansirane:
• zaštita okoliša
• turizam
• razvoj sporta
• obrazovanje
• kulturno-umjetničko stvaralaštvo
• zaštita kulturno historijskog naslijeđa
• zaštita i promocija ljudskih prava
• projekti humanitarnog karaktera

3. Svaka organizacija/aplikant mora podnijeti projekat koji sadrži :

• uvodne napomene,
• opis projekta,
• ciljeve projekta,
• vrste planiranih aktivnosti i mjesto njihovog odvijanja,
• metod rada i očekivane rezultate,
• broj učesnika i njihovu starosnu dob,
• troškovnik sa dinamikom trošenja sredstava,
• administrativni podaci o podnosiocu projekta,
• izjave o podobnosti
• lista za provjeru.

Svaka organizacija/aplikant koji aplicira za sredstva iz granta namjenjenog sportskim organizacijama uz opštu dokumentaciju iz tačke 2. mora priložiti i:

• uvjerenje o ažuruiranju matične evidencije sa izvodom matične evidencije,
• dokaz o certificiranom stručnom kadru,
• dokaz o obavljenom ljekarskom pregledu kod ovlaštene instituciji za sve članove koji se nalaze u trenažnom i takmičarskom procesu,
• dokaz o obavljenom osiguranju za sve članove koji se nalaze u trenažnom i takmičarskom procesu,
• uvjerenje od nadležnog saveza o održanim takmičenjima i postignutim rezultatima.

4. Uslovi za korištenje sredstava budžeta Općine Vogošća

a) da u projektu učestvuju građani Općine Vogošća ili korist imaju građani Općine Vogošća.
b) da projekat zadovoljava sljedeće kriterije:

Relevantnost – što podrazumjeva:
• da predloženi projekat treba da bude u skladu sa strateškim dokumentima Općine Vogošća,
• da je u skladu sa proklamovanim ciljevima javnog poziva,
• jasno definisanim korisnicima i ciljanim grupama,
• da benefit od projekta imaju stanovnici Općine Vogošća.

Kapacitiranost podnosioca prijave – podrazumjeva:
• iskustvo u upravljanju projektima,
• stručne kapacitete (posebno poznavanje pitanja na koji se projekat odnosi) i
• upravljačke kapacitete (osoblje, oprema i sposobnost za upravljanje budžetom projekta).

Kriterij masovnosti – podrazumjeva:
• broj krajnjih korisnika projekta,
• broj djece i omladine među krajnjim korisnicima projekta

Kriterij višestrukih izvora finansiranja – podrazumjeva:
• osigurane izvore finansiranja i izvan budžeta Općine Vogošća.

Partnerstvo – podrazumjeva:
• uključivanje u realizaciju projekta jednog ili više pravnih subjekata pored podnosioca projekta.

Kriterij inkluzivnosti – podrazumjeva:
• uključivanje u rad sportskih udruženja kategorija koje se tradicionalno manje uključuju u sport.

Obrazce za prijavu projekta možete dobiti na info-pultu u Općini Vogošća ili putem e-maila, za sve informacije možete se obratiti g-dinu Dragolj Emiru putem telefona 033/586-414.

Prijava sa dokumentacijom podnose se Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Općine Vogošća.

Rok podnošenja zahtjeva je 30 dana po objaljivanju javnog poziva.

Neblagovremene i nepotpune aplikacije se neće uzimati u razmatranje.

Broj: 09-40-2136 /14
Vogošća, 04.11.2014.godine

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK NAČELNIKA
Senad Hasanspahić


[ Povratak: Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i raseljena lica ]

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 7

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 8

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 9

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 149 in /home/vogosca/public_html/stream/templates/article_dole_album.php on line 10
press centar
Počela završna faza sanacije klizišta Bušća
, 21.11.2014.
.... Dalje
Organizacija Naša djeca u posjeti Općini Vogošća dalje
Završena sanacija dijela ulice Vogošćanskih odreda  dalje
Završen projekat uređenja pješačkih staza dalje
Prijava za promjenu u obimu prava zbog prestanka školovanja.pdf dalje
Prijava za promjenu u obimu prava zbog smrti.pdf dalje
Zahtjev za isplatu preostalih potraživanja korisnika BiZ-a.pdf dalje
Zahtjev za preseljenje predmeta.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na civilne žrtve rata po osnovu poginulog ili nestalog člana porodice-Porodična invalidnina dalje
Zahtjev za priznavanje prava na civine žrtve rata po osnovu ranjavanja, boravka u logoru-Lična ivalidnina dalje
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta dalje
Priznavanje prava na kombinovani dječiji dodatak  dalje
Zahtjev za priznavanje prava na ličnu invalidninu.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja djeci bez oba roditelja koja su završila redovno školovanje.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na na porodičnu invalidninu za udove sa djecom na redovnom školovanju,.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu po osnovu najvišeg ratnog priznanja.pdf dalje
Zahtjev-ostvarivanje prava na novcanu naknadu za RVI 100% sa tudjom njegom dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak za djecu RVI – a od 20% do 80% vojnog invaliditeta dalje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na ortopetski dodatak (RVI 50% i više).pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na osnovno osiguranje.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za roditelje neoženjenog borca.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za udove koje nisu imale djece.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na status raseljenih lica i izbjeglica dalje
Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama dalje
Zahtev za priznavanje prava na troškove džennaze - sahrane boračke populacije dalje
Zahtjev za priznavanje prava na tuđu njegu i pomoć.pdf dalje
Zahtjev za priznavanje prava na uvečani dječiji dodatak dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu civilne žrtve rata i članova porodice CŽR dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika BIZ-a dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu korisnike prava na dječiji dodatak dalje
Zahtjev za ostvarivanje prava na redovan dječiji dodatak dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica preko 65 godina starosti dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za civilne žrtve rata i članove porodice civilne žrtve rata dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za raseljena lica i izbjeglice dalje
Zahtjev za priznavanje prava za povečanje procenta invaliditeta.pdf dalje
Zahtjev za oslobadjanje plaćanja troskova RENTE dalje
Zahtjev za učešće u troškovima liječenja.pdf dalje
Zahtjev za upućivanje na banjsko liječenje dalje
Zahtjev za ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u JGS na području Kantona Sarajevo dalje
Zahtjev za promjenu obima prava zbog prestanka školovanja dalje
Zahtjev za promjenu obima prava zbog stupanja u drugu bračnu zajednicu dalje
Zahtjev za doznaku invalidnine na drugu banku dalje
Dostava uvjerenja o redovnom školovanju za ostvarivanje porodične invalidnine dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18.godine života dalje
Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za osobe u stanju socijalne potrebe dalje
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć DB, RVI, ŠP dalje
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženom stanovništvu dalje
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Entiteta RS dalje
Zahtjev za izdavanje potvrde o površini i lokaciji prostora za držanje stoke dalje
Zahtjev za upis promjena u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata dalje
developed by daenet